Tietosuojaseloste

Suomen Kumitekninen Yhdistys – Finlands Gummitekniska Förening ry. (SKY-FGF) (jäljempänä Yhdistys) tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Käyttäjällä tarkoitetaan Yhdistyksen verkkosivuilla vierailevaa kävijää.
Jäsenellä tarkoitetaan Yhdistyksen jäsenrekisteriin merkittyä yhdistyksen jäsentä.

Rekisteri ja kerättävät tiedot

Rekisterin ylläpitäjä

– Suomen Kumitekninen Yhdistys – Finlands Gummitekniska Förening ry
– Sähköposti: hallitus@sky-fgf.com
– Rekisterin käsittelijä: Teemu Haronoja sekä yhdistyksen hallituksen jäsenet

Käyttäjästä kerättävät tiedot

Yhdistys kerää palvelun käytöstä seuraavia tietoja:

– Käyttökertakohtainen, yksilöllinen istuntotunniste
– Käyttäjän koneen IP-osoite ja DNS-osoite
– Tieto siitä, miltä sivulta palveluumme on tultu
– Käynnin ajankohta
– Evästeet

Näitä tietoja kerätään tilastollisiin ja palvelun kehittämisen tarkoituksiin. Yhdistyksellä on oikeus julkaista tilastotietoja palvelujensa käytöstä. Yksittäisiä Käyttäjiä yksilöiviä tietoja ei julkaista.

Yllä olevista tiedoista voidaan yksilöidä ainoastaan Käyttäjän tietokone mutta ei tietokoneen käyttäjää. Tiedoista syntynyt rekisteri ei ole henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Käyttämällä palvelua, käyttäjä antaa suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen.

Jäsenestä kerättävät tiedot jäsenrekisteriin

Yhdistyksen Jäsenestä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot jäsenyyden ajaksi:

– Etu- ja sukunimi
– Titteli
– Syntymäaika
– Yhteystiedot (mm. Postiosoite, puhelinnumero)
– Sähköpostiosoite
– Työnantaja
– Työtehtävä
– Työpaikan yhteystiedot (mm. Postiosoite, puhelinnumero)
– Suostumus/Kielto yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen
– Jäsenen muut liittymislomakkeessa itse antamansa tiedot
– IP-osoite tai muu vastaava tunnistetieto

Yhdistyksellä on oikeus käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja ja luovuttaa niitä lainsäädännön asettamin edellytyksin. Yhdistys käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti ja vain tarpeellisessa laajuudessa.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Yhdistys ei vuokraa tai myy mitään Jäsenen tai Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointiin, tutkimukseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Tietojen siirtäminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Yhdistyksen jäsenrekisteriin kerättyjä tietoja Jäsenestä ei siirretä, eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Osaa tiedoista Käyttäjästä (mm. IP-osoite, käyttäjätunnus, sähköpostiosoitteet, evästeet) voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun Käyttäjän tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytys

Jäsenen jäsenrekisteriin merkittyjä tietoja säilytetään ainoastaan jäsenyyden ajan. Jäsenyyden päätyttyä tai Jäsenen erottua Yhdistyksestä, tiedot poistetaan jäsenrekisteristä.

Käyttäjän tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen, jonka jälkeen ne poistetaan, ellei tietojen säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä. Tietoturvallisuuden vuoksi voidaan tehdä tapauskohtaisia poikkeuksia tietojen säilyttämisaikoihin.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin mukaiset tiedot ovat suojattu salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksytyin teknisin keinoin. Käsin ylläpidettävät aineistot säilytetään lukittuna tiloissa, joihin on asiattomilta estetty pääsy. Pääsääntöisesti tietoja ei säilytetä paperisena, poikkeuksena vuosikertomukset, joiden mukana toimitetaan toiminnantarkastuksen mukaisesti lista Jäsenistä.

Tietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin tietoihin on pääsy vain Yhdistyksen hallituksen jäsenillä.

Käyttäjän tietoihin on pääsy Yhdistyksen hallituksen jäsenillä sekä Yhdistyksen käyttämällä Palveluntarjoajalla (HoloNet).

Tietoja voi käsitellä tarvittaessa myös yhdistyksen hallituksen valtuuttamat tahot tai henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itsestään tallennetut tiedot rekisteristä sekä tarvittaessa vaatia niihin oikaisua, siirtämistä tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojensa käyttämiseen Yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Yhdistyksen toiminnan loukkaavan oikeuksiasi.

– Evästeet ja selailun seuranta

Yhdistys voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea palvelussamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Yhdistyksen ulkopuolisia tahoja, kuten Yhdistyksen käyttämän palveluntarjoajan mittaus- ja seurantapalveluita tai sosiaalisen median palveluita, kuten Facebook tai Twitter.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan erikseen näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

– Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu erilliset profiilit. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

– Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä. Tietojen poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Tietojen siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyyntö tulee tehdä kirjallisesti.